Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem

84-313 Pieski 45

Tel. (59) 861-14-37

sekretariat@spprzeryte.cewice.pl

PATRON SZKOŁY

PROCEDURA WYBORU KANDYDATA NA PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
w PRZERYTEM

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO- PRAWNE
1. Niniejsza procedura została opracowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.
2. Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.
3. Zapoznanie z Procedurą wyboru kandydata na patrona  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem.
Dyrektor Szkoły zawiadamia pracowników szkoły, uczniów i rodziców o podjęciu działań zmierzających do nadania jej imienia oraz zaznajamia z wprowadzoną procedurą wyboru kandydata na patrona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem.. Zapoznanie nastąpi do 30 września 2016 r. w następujący sposób:
-nauczyciele - podczas posiedzenia RP,
-rodzice - podczas zebrań,
-uczniowie na godzinach wychowawczych,
-cała społeczność szkoły oraz społeczność lokalna na stronie internetowej szkoły.
4. Powołanie Zespołu Koordynującego.
Dyrektor szkoły powołuje, zarządzeniem, do 30 września 2016 r., Zespół Koordynujący, w którego skład wchodzą, po jednym z przedstawicieli wydelegowanych przez: Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców. Zadaniem Zespołu Koordynującego jest: wyłonienie kandydatów, zgłoszonych przez uprawnione osoby, zliczenie głosów z kart wyborczych oraz udokumentowanie tych czynności.
II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Oczekiwania od kandydatów na patrona.

Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi wątpliwości. Podstawową przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem dla uczniów. Wskazane jest, by proponowany patron nawiązywał do propagowanych w szkole idei tj. zdrowego stylu życia, umiejętności współżycia społecznego i współdziałania, pełnego szacunku, życzliwości i sprawiedliwości postępowania wobec ludzi.
2. Warunki wykluczające kandydata na patrona.
Kandydatem na patrona nie może być osoba, której:
a) prezentacja będzie wulgarna, powszechnie uznana za nieprzyzwoitą lub powszechnie uznana za nieetyczną,
b) ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne,
c) zaprezentowane atuty, wiążą się wyłącznie z działalnością polityczną, religijną lub przestępczą.
III. PROPOZYCJE NA KANDYDATA PATRONA
1. Składanie propozycji na kandydata patrona:

a) do złożenia propozycji uprawnieni są wyłącznie członkowie społeczności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem,  tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy,
b) przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób np: klasę,
c) zgłoszenia mogą być składane do 30 listopada 2016 r.,
d) zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w godzinach jego urzędowania,
e) zgłoszenie, dla spełnienia wymogów formalnych musi:
• być przedstawione w formie pisemnej,
• zawierać dane i podpis(y) osoby zgłaszającej kandydaturę,
• uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem
2. Weryfikacja propozycji na kandydatów.
Zespół Koordynujący, w terminie 3 dni od wyznaczonego dnia zakończenia składania wniosków dokona weryfikacji złożonych kandydatur. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. Przyjęcie oraz odrzucenie propozycji na kandydatów patrona zostanie udokumentowane w formie protokołu, przedstawionego Dyrektorowi szkoły. Protokół winien zawierać uzasadnienie ewentualnego odrzucenia propozycji. Lista przyjętych propozycji na kandydatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej.
3. Wybór kandydata
W wyborze kandydata na patrona może brać udział każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, rodzic, nauczyciel, pracownik szkoły).
4. Zarówno podczas składania propozycji kandydatów, jak i przy jego wyborze społeczność szkolna powinna kierować się charakterem i specyfiką szkoły. Należy wziąć pod uwagę przedział wiekowy uczniów, a co za tym idzie ich poziom wiedzy, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
IV. PRZEBIEG PREZENTACJI WYBORCZEJ
1. Prezentacja wyborcza.

Prezentacja wyborcza kandydata polega na przedstawieniu :
a) osiągnięć, dorobku i charakterystyki,
b) argumenty przemawiające za tym kandydatem, jako autorytetem dla uczniów.
Od 5 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. na terenie szkoły umieszczone zostaną przygotowane prezentacje dot. kandydatów na patrona. W okresie tym wychowawcy klas, podczas godzin wychowawczych, zapoznają uczniów ze zgłoszonymi propozycjami omawiając każdą z nich i prowadząc dyskusje z uczniami.
V. WYBORY KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY
1. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów społeczność szkolna wybierze większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona.
2. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 9 stycznia 2017 r. w godzinach 8.00-14.00, oraz w dniu 12 stycznia 2017 r. (w dniu zebrania z rodzicami) w godzinach 14.00-16.00
3. Karty do głosowania zostaną wydane 9 stycznia 2017 r., za pokwitowaniem, dla:
a) pracowników szkoły - w sekretariacie szkoły
b) uczniów - przez wychowawców,
c) rodziców - uczniom (dzieciom rodziców) od wychowawców klasy. Jeżeli w szkole jest rodzeństwo, kartę dla rodziców, otrzymuje najstarsze spośród rodzeństwa.
4. Na karcie znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona.
5. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. Dwoje Rodziców jednego ucznia otrzymuje jeden wspólny głos.
6. Przebieg głosowania.
Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata
Głosy ważne
Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska 1 kandydata.
Głosy nieważne
Głos jest nieważny w razie:
• oddania głosu na więcej niż 1 kandydata, czyli postawienia znaku „X" w kratkach obok nazwisk więcej niż 1 kandydata,
• nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X" w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata.
Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.
7. W dniu 12 stycznia 2017 r.,  Zespół Koordynujący dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie, do godziny 10.00, następnego dnia, przekaże Dyrektorowi szkoły, protokół z komisyjnego przeliczenia głosów.
8. Za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych najwięcej, ważnych głosów.
9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, zostanie wyznaczony termin wyborów uzupełniających.
10. Dyrektor Szkoły, w dniu 13 stycznia 2017 r., ogłosi na szkolnym apelu, kto został wybrany kandydatem na patrona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem. Informacja ta zostanie wywieszona do dn. 31 stycznia 2011 r. na tablicach ogłoszeń dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
11. Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) w drodze uchwały podejmą decyzję o wyborze kandydata.
12. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny skierują wspólny wniosek, do Rady Gminy o nadanie imienia szkole. W dokumencie tym znajdzie się także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona.